ᠲᠠᠮᠦᠷᠯᠢᠭ ᠡᠳ᠋ ᠵᠠᠯᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠥᠭᠡᠷ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠦ ᠲᠥᠬᠦᠮ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/12/20
  ᠥᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠤᠭ ᠰᠥᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠪᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠴᠤ ᠭᠡᠪ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠂ ᠪᠥᠬᠦ᠋ᠢᠬᠦ᠂ ᠬᠥᠳᠠᠯᠬᠦ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠢ᠂ ᠶᠤᠤᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠪᠠᠳᠬᠦ ᠢᠯᠠᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠭᠡᠪᠳᠠᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠢᠴᠢᠶᠠᠬᠦ ᠢᠯᠠᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠲᠠᠮᠤᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤ᠂ ᠲᠠᠮᠤᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠰᠤ ᠵᠠᠯᠭᠢᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠷᠭᠡᠨᠡᠭ ᠤᠨ ᠥᠷᠪᠢᠰᠤᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃   ᠰᠤᠷᠢᠨᠵᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ   ᠥᠭᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠨ ᠥᠯᠠᠶᠢᠯᠭᠡᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠩᠭᠠᠢᠢᠯᠭᠠᠨ ᠭᠡᠯᠨ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠰᠤᠷᠢᠨᠵᠢᠨ ᠡᠰᠢ ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠴᠠᠪᠠᠷ ᠤᠰᠤ ᠴᠢᠳᠬᠤᠨ᠂ ᠰᠤᠷᠢᠨᠵᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠨᠢ ᠭᠡᠷᠭᠡᠨᠡᠭ ᠳᠤ ᠬᠥᠷᠥᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠢᠨᠵᠢᠨ ᠲᠠᠭᠡᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ 20 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠨ ᠬᠥᠳᠠᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠭᠢᠯᠭᠡᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠮᠦᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠲᠠᠳᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃   ᠲᠠᠮᠦᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠭᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡ   ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠭᠢᠯᠪᠠᠷ ᠲᠠᠵᠢᠭᠡᠯ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠥᠭᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠰᠤᠨ ᠠᠭᠤᠰᠤᠮᠠᠯ 1000 ᠮᠢᠯᠯᠢᠯᠢᠳ᠋ᠷ᠂ 5% ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠢᠷ 1000 ᠮᠢᠯᠯᠢᠯᠢᠳ᠋ᠷ᠂ ᠨᠠᠬᠦᠷᠠᠰᠤ ᠬᠥᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠳᠦ᠋ᠷᠥᠭᠴᠢ ᠨᠠᠳ᠋ᠷᠢ 500 ᠮᠢᠯᠯᠢᠯᠢᠳ᠋ᠷ᠂ ᠥᠳᠭᠡᠨ ᠲᠠᠪᠤᠰᠤ 400 ᠮᠢᠯᠯᠢᠯᠢᠳ᠋ᠷ᠂ ᠤᠷᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠴᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠲᠸᠤ ᠪᠤᠤ 4᠂ ᠠᠨ ᠲᠥᠩ ᠳ᠋ᠢᠩ 10᠂ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ C 5᠂ 20% ᠶᠢᠨ ᠠᠨ ᠨᠠ ᠺᠠ 3 ᠶᠢ ᠬᠤᠯᠢᠵᠤ ᠥᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠠᠨ 5 ᠡᠳᠤᠷ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠲᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号