ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2019/7/15
ᠨᠢᠬᠡ   ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ             ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠢ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨAAA ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ᠃ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠭᠠᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠨ ᠤ ᠣᠮᠠᠷ᠎ᠠ 11Kmt ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠦ᠂ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠣᠮᠳᠠ᠂ ᠠᠭᠠᠳᠣᠮ ᠴᠡᠩᠬᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢᠬᠡ ᠴᠣᠭᠴᠠᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠢ 2.99 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ᠂ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠰᠣ᠂ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠬᠦᠬᠦᠷᠬᠡᠨ ᠵᠠᠮ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭᠯᠡᠯ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠢ ᠣᠰᠣ ᠡᠪᠡᠰᠣ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠬᠤᠢ ᠳᠤᠷ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢ ᠨᠡᠪᠳᠡ ᠡᠪᠡᠰᠣ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠢ ᠢᠯᠪᠢᠨ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠴᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩᠳᠠᠢ ᠲᠣᠩᠭᠤᠳᠴᠣ᠂ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠬᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠷ ᠤᠳ ᠪᠣᠰᠣᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠳᠡ ᠶᠠᠰᠣ ᠶᠠᠩᠬᠢᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠠᠮᠳᠠᠳᠣ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠣᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠣᠵᠦ᠂ ᠪᠣᠬᠢᠷᠳᠣᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠤᠭ ᠢᠳᠡᠰᠢᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠶᠠᠩ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠮᠣᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠯᠠᠪᠳᠠᠢ᠃ ︵ᠨᠢᠬᠡ︶   ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠪᠣᠯᠠᠭ                 ︽ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠪᠣᠯᠠᠭ︾ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ︽ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠣᠰᠣ︾ ᠣᠨᠳᠣᠷᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠣᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠰᠣ ᠨᠢ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠡᠷᠦᠳᠡᠰᠣ ᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠬᠢᠷᠯᠢᠭ ᠠᠮᠳᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠣᠨᠳᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠡᠪᠦᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠵᠣᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ᠂ ᠵᠢᠯ ᠲᠣᠷᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ 4℃᠂ ᠬᠦᠨᠴᠡ ᠶᠢ 50 ᠰᠡᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠣ 8 ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠡᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠤᠭ 4000 ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠂ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ 5.5 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠣᠨ᠂ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠰᠣᠨ ᠤ PH ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠳᠡᠯ ᠨᠢ 7.85᠂ ᠱᠦᠯᠳᠦᠯᠢᠭ ᠣᠰᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠬᠦ ᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠣᠣᠭᠤᠪᠠᠯ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠱᠦᠯᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠩᠴᠡᠬᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠦᠩᠬᠡ ᠵᠢᠰᠣ ᠶᠢ ᠭᠤᠶᠣᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠳᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠮᠠᠬᠠᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠵᠢᠰᠣ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠰᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠾᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ 0.596mg / L ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠰᠾᠢ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠨᠢ ᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠯ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠬᠦ ᠦᠳᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠣᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠴᠢᠰᠣᠨ ᠰᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠴᠢᠰᠣᠨ ᠲᠠᠷᠣᠯᠳᠠ᠂ ᠲᠢᠳᠢᠮ ᠰᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ᠂ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠪᠣᠯᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ᠂ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ ᠤ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ᠂ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠨᠠᠮᠣᠰᠣ᠂ ᠦᠬᠡᠷ ᠢᠯᠢᠳᠣ᠂ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠶᠠᠰᠣ ᠰᠡᠶᠢᠬᠦ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠵᠠᠰᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ︵ᠬᠤᠶᠠᠷ︶   ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ                  ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠣᠷᠳᠣ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠡᠷᠳᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ︽ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ︾ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠣ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠩᠬᠡ ᠠᠮᠣᠭᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠳᠤ ︵ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ 1672 ᠣᠨ︶᠂ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷᠣᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠧ ᠸᠠᠩ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠵᠣᠣ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮ ᠰᠣᠷᠴᠣ ᠪᠣᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠩᠬᠡᠷ ︵ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ︶ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠦ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠡᠢ᠃ ᠰᠧ ᠸᠠᠩ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠬᠡᠬᠡᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠪᠠ᠂ ᠡᠬᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ︽ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ︾ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠳᠣ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠢᠯ ︵ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ 1732 ᠣᠨ︶ ᠸᠠᠩᠴᠤᠭ ᠪᠡᠶᠢᠯᠡ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠰ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠦᠷᠭᠡᠳᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠲᠠᠪᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠳᠤ ︵ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ 1790 ᠣᠨ︶ ᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ︽ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ︾ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠡᠰᠣ ᠶᠢ ᠲᠣᠰᠴᠣ᠂ ᠲᠣᠰ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠴᠠᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠵᠢ ᠵᠣᠯᠠ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠂ ᠯᠠᠮᠠ ᠬᠤᠸᠠᠷᠠᠭ ᠣᠯᠠᠨ᠂ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ 170 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠢᠷᠬᠡᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠣᠨ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠭᠴᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ  ︵ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ  ᠶᠢᠨ ᠣᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ 1945 ᠣᠨ︶ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠲᠠᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠲᠡᠯᠪᠡᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 2010 ᠣᠨ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠣᠯᠠᠭᠠᠢ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠬᠦᠬᠡᠬᠦ ᠵᠠᠰᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠪᠡ᠂ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 10000m᠂ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠨ ᠬᠠᠷᠰᠢ᠂ ᠬᠤᠩᠬ᠎ᠠ ᠬᠡᠩᠬᠡᠷᠬᠡ  ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠷ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠣᠪᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠬᠦᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠱᠠᠬᠢᠮᠣᠨᠢ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠬᠢᠵᠦ ᠪᠣᠢ᠂ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠭᠠᠨᠵᠣᠣᠷ᠂ ᠳ᠋ᠠᠨᠵᠣᠣᠷ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ  ᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠨᠣᠮ ᠪᠣᠢ᠃ ︵ᠭᠤᠷᠪᠠ︶   ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ                 ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠮᠠᠷ᠎ᠠ 1Km ᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠪᠡᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠢ ᠂ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠣᠳᠣ ᠪᠣᠰᠬᠠᠵᠦ ᠲᠠᠪᠣᠨ ᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠡᠯᠬᠦᠵᠦ ᠪᠣᠢ᠃ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠷ ᠲᠠᠯᠠᠶᠢᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠮᠦᠨ᠃ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠦᠬᠡᠬᠡᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠶᠣ ᠡᠬᠡᠯᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠬᠠᠯᠳᠣᠨ ᠢ ᠲᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ  ᠠᠴᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠲᠠᠢ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠣᠯᠠᠭᠠᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠲᠡᠯᠬᠡᠷᠡᠩᠬᠦᠢ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠷᠬᠢ ᠡᠷᠬᠦᠬᠦ᠂ ᠭᠠᠯ ᠡᠬᠦᠰᠬᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠬᠡ᠃ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠶᠠᠭ ᠡᠪᠡᠰᠣ ᠦᠳᠬᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠵᠣᠮᠣᠷ ᠵᠢᠷᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠦᠭ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠵᠣᠪᠬᠢᠰ ᠠᠴᠠ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠴᠣᠭᠯᠠᠷᠠᠨ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠯᠬᠡᠵᠦ ᠬᠦᠵᠢ ᠠᠰᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠨ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠣ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠣᠮ ᠣᠩᠰᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠡᠪᠡᠷᠢᠨ ᠮᠦᠷᠬᠦᠯ ᠬᠢᠵᠦ ᠰᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠬᠡᠬᠡᠵᠦ ᠠᠮᠰᠠᠭᠤᠯᠣᠨ᠂ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣᠮ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ︵ᠲᠦᠷᠪᠡ︶ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠠᠨᠳᠣ ᠲᠡᠷᠭᠡᠳᠣ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ           ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡᠳᠣ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨ ᠤ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡᠳᠣ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠵᠢᠷᠣᠭᠯᠠᠪᠠ᠂ ᠭᠤᠣᠯ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡᠳᠣ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠣᠷᠳᠣ ᠪᠣᠯᠣᠨ 8 ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠭᠡᠷ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠯᠣᠭᠤᠨ ᠬᠡᠮ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠭᠳᠡᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠹᠡ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠨᠳᠣᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ ᠲᠠᠶᠢᠰᠣᠨ ᠦᠬᠡᠢ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡᠳᠣ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠳᠠᠯᠢᠭ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠣᠭᠤᠭᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠡᠬᠦᠳᠡ ᠭᠠᠷᠣᠮᠠᠭᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠢ ᠠᠵᠢᠶᠠᠷᠠᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ  ᠤ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠣᠬᠠᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠣᠴᠢᠷ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ︵ᠲᠠᠪᠤ︶ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠲᠣᠲ᠋ᠧᠮ ᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ            ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 2Km ᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ︽ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠲᠣᠲ᠋ᠧᠮ︾ ᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ᠂ ᠲᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠵᠢᠷᠠᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ᠂ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠬᠦᠬᠡᠵᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠣᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠡᠬᠦᠳᠡᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠬᠡ᠂ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠭᠡᠷ᠂ ᠮᠠᠯ  ᠤᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ᠂ ᠦᠰᠦ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠲᠡᠮᠦᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠮᠣᠬᠤᠯᠠᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠨ ᠤ ᠵᠡᠬᠡᠯᠢ ᠭᠤᠳᠣᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠲᠦᠷᠬᠦ ᠨᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠣᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠲᠦᠷᠰᠣ᠂ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ   ᠣᠯᠠᠭᠠᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ             ᠣᠯᠠᠭᠠᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠶᠢᠳᠣ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ︵ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠲᠣᠬᠤᠢ︶ ᠠᠴᠠ ᠵᠡᠬᠦᠨᠰᠢ 3Km᠂ S ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠣᠵᠦ᠂ ᠣᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠣᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠠᠴᠠ 120Km ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠂ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠠᠴᠠ 200Km ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠣᠯᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠬᠤᠳᠠ  ᠠᠴᠠ 35Km ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ᠃ ᠣᠯᠠᠭᠠᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ 110 ᠺᠣᠸᠠᠲ ᠺᠢᠯᠦ᠋ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 50 ᠺᠣᠸᠠᠲ ᠺᠢᠯᠦ᠋ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠣᠰᠣᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ 40 ᠺᠣᠸᠠᠲ ᠺᠢᠯᠦ᠋ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢ ᠨᠢ 2.22 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠺᠦᠪ ᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠣᠰᠣ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ 2.5 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠺᠦᠪ ᠮᠧᠲᠷ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠂ ᠦᠶᠡᠷ ᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠣᠰᠣ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠣᠰᠣᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠰ᠂ ᠠᠵᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠣᠰᠣ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠶᠢᠴᠢ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠡᠬᠦᠷᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠢ᠃      ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠢ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ 55Km ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠣᠨ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠪᠢᠰᠴᠣ᠂ ᠣᠰᠣᠨ ᠴᠦᠬᠦᠷᠦᠮ ᠤᠨ ᠣᠰᠣᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠠᠴᠠ᠂ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠬᠦᠳᠡᠩ ᠣᠨᠢᠶᠠᠷᠳᠣᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠣᠰᠣᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠦᠩᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠯᠦᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠣᠰᠣᠨ ᠴᠦᠬᠦᠷᠦᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠣᠷᠭᠤᠭ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠨ᠂ ᠮᠦᠬᠦ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠂ ᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠦᠩᠬᠡ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠨ᠂ ᠣᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠨᠠᠮ ᠲᠣᠭᠳᠠᠭᠤᠨ᠂ ᠲᠦᠮᠡ ᠪᠣᠮᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠣᠮᠳᠠᠯᠠᠨ᠂ ᠣᠰᠣᠨ ᠳᠤᠷ ᠵᠢᠭᠠᠰᠣ ᠵᠢᠷᠠᠭᠠᠬᠠᠢ ᠦᠰᠦᠷᠣᠨ ᠱᠣᠮᠪᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠣᠷ ᠵᠢᠬᠦᠷᠳᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠴᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠬᠦᠪᠡᠷ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯᠳᠡᠭ᠃          ︵ᠬᠤᠶᠠᠷ︶ ᠨᠣᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠣᠯ            ᠨᠣᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠣᠯ ᠣᠯᠠᠭᠠᠢ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠮᠣᠷᠣᠶᠢᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠣᠯᠠᠭᠠᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠣᠢ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠣᠯᠠᠭᠠᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠴᠢᠳᠬᠤᠵᠦ᠂ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠡᠷᠬᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠣᠳᠠ ᠵᠢᠭᠳᠡᠷᠡᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠣᠨ ᠤ ᠡᠬᠦᠯᠡᠨ ᠬᠡ ᠬᠦᠰᠡᠷ ᠣᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠳᠣ᠃ ᠨᠣᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠭᠠᠢ ᠭᠤᠣᠯ ᠨᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠭᠤᠣᠯ ᠮᠦᠷᠡᠨ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠭᠡᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠭᠤᠣᠯ ᠮᠦᠷᠡᠨ᠂ ᠡᠷᠳᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦᠯᠡᠬᠦᠢ᠂ ᠣᠯᠬᠤᠢ᠂ ᠦᠷᠬᠦᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠬᠡᠮᠡᠨ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠷᠮᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠰᠣ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠡᠬᠦᠰᠴᠣ᠂ ᠣᠯᠠᠭᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠰᠣᠨ ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠣᠷᠳᠣ ᠨᠢ 360Km᠂ ᠣᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 20200 ᠺᠣᠸᠠᠲ ᠺᠢᠯᠦ᠋ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ 2013 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠣᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠢ ︽ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠳᠣ︾ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠬᠡᠵᠦ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠪᠡ᠃       ︵ᠭᠤᠷᠪᠠ︶   ᠰᠡᠬᠡᠬᠡᠳᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠪᠠᠯᠭᠤᠰᠣᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠣ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ             ᠣᠯᠠᠭᠠᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠶᠢᠳᠣ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ 22Km ᠬᠤᠯᠠ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠣᠢ᠂ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠮᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠭᠡᠷ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠭᠡᠷ ᠰᠣᠮᠣᠨ ᠤ ᠬᠤᠸᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ 36 ᠰᠣᠮᠣᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ  20 ᠵᠢᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 52 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠮᠦ᠂ ᠨᠣᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠣᠯᠠᠭᠠᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠣᠵᠦ᠂ ᠣᠯᠠᠭᠠᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ — ᠨᠣᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠭᠤᠶᠢᠳᠠ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃      ᠰᠡᠬᠡᠬᠡᠳᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠪᠠᠯᠭᠤᠰᠣᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠣ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠰᠣ ᠪᠣᠢ᠃ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠢ ᠰᠡᠷᠬᠦᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠣ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠣᠮᠳᠠ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠪᠡ᠃         ︵ᠲᠦᠷᠪᠡ︶ ᠭᠤᠶᠣ ᠠᠭᠤᠯᠠ                ᠣᠯᠠᠭᠠᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠬᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠲᠣᠪᠣᠷᠴᠠᠭ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠣᠷᠬᠢᠯ ᠰᠦᠨᠳᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂  ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ 1202 ᠣᠨ ᠳᠤ᠂ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠭᠤᠶᠣ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠳᠣᠷᠢᠳᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠳᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠠᠨ — ︽ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠠᠨ︾ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠠᠳᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠢᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠠ᠃       ᠭᠤᠶᠣ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠪᠡᠯ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠲᠤ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠨ᠂ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠢ ᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠢ ᠲᠡᠶᠢᠯᠦᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠣ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠳᠣᠬᠢ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠲᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠢ ᠢᠯᠡᠵᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢ ᠨᠢᠬᠡᠳᠬᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠡᠨᠡ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠣᠷ ᠨᠢ ᠮᠦᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠴᠡᠯᠮᠡᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠨᠡᠯᠦᠶᠢᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠰᠣ ᠬᠤᠷᠮᠣᠰᠳᠠ ᠳᠤ ᠮᠦᠷᠬᠦᠵᠦ᠂ ᠪᠣᠯᠵᠣᠮᠣᠷ ᠡᠬᠡᠰᠢᠭᠯᠡᠨ᠂ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠢ ᠡᠪᠬᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠯᠠᠪᠳᠠᠢ᠃                 ᠭᠤᠷᠪᠠ   ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠮᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ            ᠠᠷᠮᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠨᠢ  ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠶᠢᠳᠣ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠲᠣᠬᠤᠢ ᠲᠣᠰᠬᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠨ ᠠᠴᠠ 49Km ᠵᠡᠶᠢᠳᠡᠢ᠂ ᠣᠯᠠᠭᠠᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠣᠵᠦ᠂ 1969 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠮᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠭᠡᠷ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠠᠷᠮᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠃ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ᠂ ᠰᠢᠣᠳᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠠᠷᠮᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠬᠡᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠣᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠳᠣᠨ ᠵᠢᠯ ᠵᠠᠰᠠᠪᠣᠷᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠣᠳᠬ᠎ᠠ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠦ᠂ 500 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠷᠮᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠪᠣᠷᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠨ ᠠᠷᠮᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠵᠣᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ 9 ᠲᠠᠰᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠡᠳᠡᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠠᠷᠮᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠪ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠮᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠦ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠢ ᠡᠬᠦᠳᠣᠨ᠂ ᠠᠷᠮᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠬᠡᠬᠡᠳᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠪᠣᠴᠠᠬᠤ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠭᠡᠷ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃           ᠲᠦᠷᠪᠡ   ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠣᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ             ︵ᠨᠢᠬᠡ︶  ᠠᠳᠣᠭᠤᠨ ᠲᠡᠯᠳᠣ ᠬᠠᠳᠠ              ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ 20Km ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ︽ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠲᠣᠲ᠋ᠧᠮ︾ ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠠᠳᠣᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ ᠬᠠᠳᠠ ᠨᠢ ᠡᠭᠴᠡ ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠳᠣᠭᠤᠨ ᠲᠡᠯ ᠮᠡᠳᠣ ᠢᠯᠡ ᠲᠠᠨᠢᠭᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠴᠧᠨ ᠵᠧᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠷ ᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠰᠢᠯᠬᠡ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠲᠤᠨᠢ ᠪᠣᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠦᠴᠦᠬᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠦᠨᠳᠦᠷ᠂ ᠬᠤᠷᠠᠮᠠᠯ ᠴᠠᠰᠣ ᠬᠠᠳᠣᠯᠠᠩ ᠢ ᠲᠠᠷᠣᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠮᠠᠯ ᠠᠳᠣᠭᠤᠰᠣ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠠᠰᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠨ ᠡᠪᠡᠰᠣ ᠣᠯᠵᠦ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ᠃            ︵ᠬᠤᠶᠠᠷ︶   ᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠨᠳᠡᠢ              ᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠨᠳᠡᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ 26Km ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠬᠦᠷᠦᠰᠣ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠪᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠣᠷᠭᠤᠳᠠᠭ᠂ ᠬᠤᠨᠳᠠᠨ ᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠲᠦᠬᠦᠷᠡᠩ ᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠩᠬᠡ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠨ ᠲᠡᠯᠬᠡᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠬᠢᠰ ᠨᠢ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠳᠠᠵᠦ ᠡᠬᠦᠪᠡᠷ ᠵᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃            ︵ᠭᠤᠷᠪᠠ︶  ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠠᠭᠤᠷ              ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠤᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ  ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ 34Km ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 23000 ᠮᠦ᠂ ᠡᠬᠦᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠣᠰᠣᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 6000 ᠮᠦ᠂ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠣ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠂ ᠦᠷᠬᠡᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠨᠠᠮᠤᠭ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠣ ᠨᠣᠶᠢᠳᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠢᠭ ᠨᠠ᠊\‍ᠮᠤᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠢ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠪᠡ᠃ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠮᠦᠨᠴᠦ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠤᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠦᠶᠡᠷ ᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠲᠣᠣᠷᠠᠳᠣ ᠣᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠳᠣᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠣᠮᠳᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠢ ᠠᠮᠢᠯᠠᠬᠤ ᠡᠬᠦᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠭᠠᠵᠦ ᠪᠣᠢ᠃ 1983 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠣᠪᠠᠭ ᠮᠠᠯᠳᠠᠨ ᠣᠰᠣ ᠲᠠᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠨ ᠣᠰᠣᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ 700 ᠺᠦᠪ ᠮᠧᠲᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠣᠰᠣᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 6000 ᠮᠦ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠣᠰᠣᠨ ᠴᠦᠬᠦᠷᠦᠮ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠣᠳᠣᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠬᠠᠪᠴᠢ᠂ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠣᠰᠣᠨ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠯ ᠮᠦᠷᠳᠡᠬᠡᠨ᠂ ᠨᠡᠩ ᠴᠦ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠤ ᠰᠡᠷᠡᠭ ᠣᠷᠣᠨ ᠮᠦᠨ᠃      ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠬᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ᠂ ᠲᠣᠷᠵᠢ ᠸᠠᠩ ᠠᠴᠠ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠣᠵᠣᠭᠤᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠢ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠵᠦ ᠂ ᠡᠬᠦᠪᠡᠷ ᠵᠣᠰᠠᠵᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠵᠣᠨ ᠢ ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠭ᠃ ︽ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ︾ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠴᠢᠩ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠨ ᠣᠷᠣᠩᠨᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠣᠭᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠳ ᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠴᠣ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃         ᠲᠠᠪᠤ   ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠣᠢ              ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ 50Km ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ 5.5 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠮᠦ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠢᠭ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠣᠢ᠂ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠣᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠬᠤᠴᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠭ᠌ᠴᠢ ᠰᠠᠬᠤᠯᠢᠭ᠃ ᠣᠢ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠣᠯ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠰᠣ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠰᠣ ᠨᠢ ︽ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠢᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠲᠠᠢ᠃ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠨᠢ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠲᠦᠷᠢ  ᠨᠢ ᠭᠤᠸᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠬᠤᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠷᠤᠭ ᠮᠣᠳᠣ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠳᠡᠭᠡᠨ 27 ᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠬᠦᠰᠦ  ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠨᠢᠶᠠᠳᠣ ᠶᠢ ᠵᠣᠭᠰᠣᠭᠠᠬᠤ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠨᠢ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ᠂ ᠪᠣᠷᠣ ᠬᠦᠷᠦᠬᠡᠰᠣ᠂ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠣᠯᠢ᠂ ᠲᠠᠷᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠯᠡᠰᠣᠨ ᠦᠨᠡᠭᠡ᠂ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠦᠨᠡᠭᠡ᠂ ᠵᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠪᠣᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠣᠭᠤ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠬᠤᠪᠣᠷ ᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠷᠴᠠᠭᠠᠢ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠬᠦᠳ᠂ ᠨᠣᠭᠳᠣᠷᠣ᠂ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠪᠦᠳᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠣᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠴᠠᠢ ᠂ ᠬᠦᠬᠦᠬᠡ᠂ ᠠᠯᠠᠭ ᠪᠢᠯᠵᠣᠣᠬᠠᠢ᠂ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠬᠤᠪᠣᠷ ᠵᠢᠬᠦᠷᠳᠡᠨ ᠪᠣᠢ᠃ 2003 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠣᠢ ᠶᠢ ᠪᠢᠳᠡᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠣᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠂ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠ᠃           ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ   ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠭ            ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ 15Km ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠰᠣ ᠨᠢ ᠵᠢᠯ ᠲᠣᠷᠰᠢ ᠣᠨᠳᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ 4 ᠭᠷᠠᠳᠦ᠋ᠰ᠂ ᠣᠰᠣᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠂ ᠴᠣᠯᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠬᠢᠷᠳᠣᠯ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠴᠠᠷᠣᠭᠤᠴᠠ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠡᠷᠦᠳᠡᠰᠣ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠷᠦᠳᠣᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠴᠠ ᠦᠨᠳᠦᠷ᠂ ᠺᠠᠯᠼ᠂ ᠺᠠᠯᠢ᠂ ᠮᠠᠭᠨᠢ᠂ ᠴᠠᠶᠢᠷ᠂ ᠰᠧᠯᠸᠠ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠪᠣᠢ᠂ ᠡᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ 5000 ᠲᠣᠨ᠂ ᠣᠯᠠᠭᠠᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠳᠡ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᡁᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠡᠷᠣᠳᠡᠰᠣᠳᠣ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ 5000 ᠲᠣᠨ ᠡᠷᠣᠳᠡᠰᠣᠳᠣ ᠪᠣᠯᠠᠭ  ᠤᠨ ᠣᠰᠣ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠢ᠃             ᠲᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ   ᠪᠦᠷᠢᠳᠣ ᠨᠠᠭᠤᠷ            ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ 3K m ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠣᠰᠣᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ 2000 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠮᠦ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠲᠦᠰᠢᠵᠦ ᠣᠰᠣᠨ ᠬᠦᠨ᠂ ᠵᠡᠬᠡᠰᠦ ᠬᠤᠯᠣᠰᠣ ᠢᠭ᠌ᠴᠢ᠂ ᠬᠤᠨ᠂ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠬᠤᠪᠣᠷ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ  ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠃ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠳᠣᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠤᠨ᠂ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠢᠰᠴᠣ ᠪᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠶᠠᠭ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠰᠠ ︽ᠬᠤᠨ ᠤ  ᠨᠠᠭᠤᠷ︾ ᠬᠡᠮᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ︽ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠲᠣᠲ᠋ᠧᠮ︾ ᠤᠨ ︵ᠪᠡᠯᠳᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠨ︶ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠃              ᠨᠠᠢᠮᠠ   ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠣᠷᠳᠣ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ               ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠣᠷᠳᠣ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ 135Km ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠯᠳᠣᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠬᠡ᠂ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠣᠷᠣᠨ ᠢ ᠡᠵᠡᠷᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠣᠭᠳᠠᠨᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠮᠣᠷᠳᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠢ ᠴᠣᠬᠢᠪᠠ᠃ ᠢᠯᠵᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠨ ᠾᠦᠢ ᠽᠥᠩ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠠᠶᠣᠵᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠪᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠦᠭ ᠣᠬᠤᠷᠢᠵᠦ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ 1123-1198 ᠣᠨ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠂ 70 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠵᠢᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠷᠳᠣ ᠨᠢ 5700Km᠂ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠣᠶᠢᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠯᠣᠰ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠳᠣ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃        ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠨᠢ ᠣᠨᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠬᠢᠯᠡᠯᠳᠡ᠂ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠴᠠᠶᠢᠵᠵᠠ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠮᠠᠨᠠᠭᠤᠯ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠵᠦ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠣᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ᠂᠂ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠳᠣ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠷᠢᠳᠣ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ ᠬᠠᠯᠬᠠᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠷᠢᠳᠣ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠬᠡᠳᠣ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠢ ᠲᠣᠪᠳᠣᠯᠵᠦ᠂ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠤ ᠪᠦᠷᠢᠮᠰᠣᠨ ᠣᠰᠠᠳᠬᠠᠪᠠ᠃ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠣᠰᠠᠳᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠠᠭᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠣᠰᠠᠭ ᠲᠠᠰᠣᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠤᠴᠣᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠷᠳᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ︽ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ︾ ᠬᠡᠮᠡᠵᠦᠬᠦᠢ᠃           ᠶᠢᠰᠦ   ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ          ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ 35Km ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠢ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠣᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠵᠦ᠂ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠰ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠢ ᠳᠤᠷ ᠪᠣᠰᠬᠠᠵᠦ᠂ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠶᠡᠭᠡ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠮᠪᠠᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠡᠯᠬᠦᠵᠦ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25 ᠤ ᠡᠳᠣᠷ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠮᠣᠷᠢ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠨ᠂ ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠣᠳᠠᠭ᠃            ᠠᠷᠪᠠ   ᠠᠷᠮᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠳᠣ         ᠠᠷᠮᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠳᠣ ᠨᠢ 2015 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 400 ᠺᠣᠸᠠᠲ ᠮᠧᠲᠷ᠃ ᠣᠳᠣᠬᠠᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠳᠣ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠬᠡᠵᠦ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠳᠠᠰ 260 ᠵᠦᠢᠯ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ 200 ᠭᠠᠷᠣᠢ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠨᠢ ᠠᠷᠮᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠣ ᠶᠢ ᠰᠢᠩᠬᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ︽ᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠬᠢᠬᠤ᠂ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠭᠰᠡᠨ︾ ᠠᠬᠤᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠲᠦᠷᠢ᠃ ᠠᠷᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠩᠭᠤᠢ᠂ ᠦᠬᠡᠳᠡᠯᠡᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠨᠢ ᠠᠷᠮᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠣ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠴᠢᠰᠣ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠣ  ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ︽ᠣᠯᠣᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠵᠢᠯᠳᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠮ ᠦᠬᠡᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠡᠬᠦᠳᠣᠨ ᠣᠷᠣᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠤ︾ ᠠᠷᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠢᠷᠣᠭᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠠᠷᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠳᠣ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠣᠭᠤᠢ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃          ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠬᠡ   ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ          ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠭᠠᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠣᠯᠠᠭᠠᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 779.68 ᠺᠦᠸᠠᠲ ᠺᠢᠯᠦ᠋ᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠣᠯᠠᠭᠠᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠦᠷᠦ᠂ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠯᠴᠢᠷ᠂ ᠣᠯᠠᠭᠠᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠣᠭᠯᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠬᠠᠬᠤ ᠲᠦᠪ᠃ ᠣᠳᠣᠬᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠣᠯᠠᠭᠠᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠳᠣ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ︽ᠣᠯᠠᠭᠠᠢ ᠭᠤᠣᠯ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ︾ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠬᠢ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠡᠨ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠣᠯᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠰᠣᠷ ᠬᠠᠷᠪᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠷᠦᠶᠢᠴᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠲᠦᠰᠦᠯ  ᠤᠨ ᠰᠣᠷ ᠬᠠᠷᠪᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠷᠦᠶᠢᠴᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠣᠳᠣᠣ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠷᠦᠶᠢᠴᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠦᠨᠳᠣᠷ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ  ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠨᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠷᠭᠡᠳᠬᠡᠪᠡ᠃ ᠣᠯᠠᠭᠠᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ︽ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠶᠢᠴᠢ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ︾᠂ ︽ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ︾᠂ ︽ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠶᠢᠴᠢ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠳᠣ ᠣᠷᠣᠨ︾᠂ ︽ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠳᠠ︾ ︽ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ︾ ᠪᠣᠯᠣᠨ ︽ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠢᠯᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢᠳᠣ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠳᠣ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ︾ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠬᠦᠷᠳᠡᠪᠡ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠣᠯᠠᠭᠠᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号