ᠡᠯᠡᠰᠣᠷᠬᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠷᠢᠪᠡᠯ ᠵᠣᠬᠢᠨ᠎ᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2017/11/14
  ᠮᠠᠠ ᠤ ᠣᠷᠣᠠ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠠᠷᠢᠬᠦᠠ ᠤ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠥᠡᠳᠣᠰᠣᠯᠪᠡᠯ᠂ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠥᠳᠣᠬᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠶᠠᠬᠡᠪᠡᠷ ᠬᠢᠵᠣ᠂ ᠣᠯᠡᠩᠬᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠡᠡ ᠪᠣᠳᠠᠯᠢᠭ ᠮᠣᠳᠣ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ ᠣᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠣᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠣᠷᠴᠢᠠ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠩᠴᠡᠬᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠣᠳᠠᠯᠢᠭ ᠮᠣᠳᠣ᠂ ᠣᠡᠴᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠡᠡ ᠬᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠡ ᠪᠣᠯ ᠡᠯᠡᠰᠣᠷᠬᠡᠭᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠡᠡ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠣᠶᠢᠯᠡᠳᠣᠯ ᠥᠵᠡᠬᠦᠯᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠣᠷᠭᠤᠮᠡᠯ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠡᠳᠣᠯᠬᠡ ᠨᠣᠳᠠᠯᠠᠵᠡᠢ᠃   ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠡᠡ ᠬᠥᠯᠥᠠ ᠪᠥᠢᠷ ᠤᠨ ᠥᠩ ᠰᠢᠮᠡᠯᠢᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠡ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠮᠠᠨᠢ ᠣᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠴᠥᠬᠡᠡ ᠲᠣᠭᠠᠳᠣ ᠥᠡᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠣᠮᠣᠭᠰᠢᠯ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠡ ᠶᠣᠮ᠃ ᠬᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠢ ᠰᠣᠴᠢᠭᠠᠮ᠎ᠡ ᠬᠤᠪᠢᠷᠡᠯᠳᠡ ᠭᠠᠷᠴᠡᠢ᠃ ᠨᠢᠬᠡ ᠳᠤ᠂ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠰᠠᠷᠠᠭᠠᠠ ᠶᠡᠬᠡᠳᠴᠣ ᠬᠤᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠨᠣᠳᠠᠰᠣ ᠪᠠᠭᠠᠰᠴᠡᠢ᠃ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠲᠤ᠂ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠶᠡᠬᠡᠳᠴᠣ ᠡᠯᠡᠰᠣ ᠠᠷᠪᠢᠳᠴᠡᠢ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠡ ᠳᠤ᠂ ᠬᠥᠷᠣᠰᠣ ᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠢᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠬᠥᠡᠳᠣ ᠨᠣᠴᠢᠳᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠥᠷᠪᠡ ᠳᠤ᠂ ᠮᠠᠯ ᠪᠡᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠯ ᠡᠳᠣᠷ ᠢᠷᠡᠬᠦᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠴᠡᠬᠦᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠣᠡᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠰᠳᠠᠢ ᠣᠷᠭᠤᠮᠡᠯ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃   ᠪᠣᠳᠠᠯᠢᠭ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠣᠯᠡᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠣᠷᠣᠠ ᠤ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ᠂ ᠬᠥᠷᠣᠰᠣ ᠰᠢᠷᠣᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠯᠡᠰᠣᠷᠬᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠨᠡᠩ ᠲᠣᠬᠢᠷᠡᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠃ ᠬᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠡ ᠬᠢᠬᠡᠳ ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠤ ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠣᠶᠢᠯᠡᠳᠣᠯ ᠢ ᠲᠣᠣᠷᠡᠬᠢ ᠮᠡᠳᠣ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠣᠶ᠎ᠡ᠄   ᠨᠢᠬᠡ᠂ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠡ ᠪᠣᠯ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ᠂ ᠡᠯᠡᠰᠣᠷᠬᠡᠭ ᠪᠡ ᠰᠢᠯᠢᠷᠬᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠭᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠥᠡᠳᠣᠰᠣ ᠨᠢ ᠬᠥᠷᠣᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠬᠥᠠ ᠬᠠᠣᠬᠤᠵᠣ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠣᠣᠷᠡᠬᠢ ᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠰᠣᠷᠣᠠ ᠠᠪᠴᠣ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠵᠠᠯᠭᠠᠪᠠᠷ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠵᠢᠯ ᠭᠠᠩᠳᠠᠭᠰᠡᠡ ᠴᠣ᠋ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠷᠭᠤᠵᠣ᠂ ᠮᠠᠯ ᠰᠥᠷᠥᠭ ᠤᠨ ︽ᠠᠮᠢ ᠠᠪᠣᠷᠠᠬᠤ︾ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠯ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃   ᠬᠤᠶᠡᠷ᠂ ᠬᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠡᠯᠢᠯ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠡ ᠣᠷᠭᠤᠭᠠᠳ 4 ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠡᠡ ᠪᠡᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠳᠣ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠯ ᠪᠡᠯᠴᠢᠬᠡᠭᠰᠡᠡ ᠴᠣ᠋ ᠣᠷᠭᠤᠴᠡ ᠨᠢ ᠲᠡᠮᠡᠢ ᠨᠥᠯᠥᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠥᠬᠡᠢ᠃   ᠭᠤᠷᠪᠡ᠂ ᠬᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠪᠴᠢᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠯ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠠᠭᠤᠯᠣᠭᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠣᠬᠠᠶᠢᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠬᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠪᠥᠳᠣᠬᠦᠯᠢᠭ ᠣᠭᠤᠷᠠᠭ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠠᠭᠤᠯᠣᠭᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠯ ᠪᠣᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠨ᠎ᠡ ᠥᠷᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠥᠡᠳᠣᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃   ᠲᠥᠷᠪᠡ᠂ ᠬᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠳᠡ ᠰᠣᠶᠣᠭᠠᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠢ ᠰᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠣ ᠣᠨᠠᠳᠠᠭ ᠲᠣᠯᠡ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠥᠯ ᠵᠠᠯᠭᠠᠵᠣ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠡ᠃   ᠲᠠᠪᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠡ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠠ ᠥᠡᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠵᠣ ᠣᠷᠭᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠶᠡᠷᠣᠳᠡᠬᠡᠡ ᠪᠣᠷᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠣᠯᠡᠷᠢᠯ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠡᠡ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠣᠶᠣ ᠬᠥᠮᠣᠠ ᠤ ᠬᠥᠴᠣ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ ᠣᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠪᠡᠯ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠠᠷᠪᠡᠡ ᠵᠢᠯ ︵ᠣᠷᠳᠣ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ︶ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠣ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠡ᠃   ᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠳᠣ ᠪᠣᠯᠣᠠ ᠡᠪᠡᠰᠣᠠ ᠤ ᠣᠡᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠴᠥᠮ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠲᠣᠯᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠳᠤ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠠ ᠵᠣᠬᠢᠴᠡᠵᠣ᠂ ᠰᠠᠯᠬᠢᠠ ᠢ ᠬᠠᠯᠬᠠᠯᠡᠡ ᠡᠯᠡᠰᠣ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡ ᠬᠥᠷᠣᠰᠣ ᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠣᠶᠢᠯᠡᠳᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃   ᠲᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠡ ᠪᠣᠯ ᠣᠯᠡᠡ ᠨᠠᠰᠣᠳᠣ ᠪᠣᠳᠠᠯᠢᠭ ᠣᠷᠭᠤᠮᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠶᠠᠮᠡᠷᠪᠡ ᠭᠤᠣ ᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠭᠤᠣᠯ᠂ ᠡᠯᠡᠰᠣᠷᠭᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠴᠥᠮ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠥᠬᠡᠳ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠰᠠᠷᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠡ ᠲᠠᠢ᠃ ᠪᠣᠰᠣᠣᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠰᠣ ᠮᠣᠳᠣ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠢᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠲᠠᠷᠢᠪᠡᠯ ᠥᠷ᠎ᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠩ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号