ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠣᠡᠳᠣᠷᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠲᠡᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠦᠯᠬᠦ ᠲᠣᠬᠠᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2017/11/14
  ᠮᠠᠯᠴᠢᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠬᠤᠨᠢ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠣᠷᠳᠣ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠬᠠᠮᠡᠯ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠡ ᠤᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠥᠬᠡᠢ᠂ ᠣᠯᠡᠩᠬᠢ ᠬᠤᠨᠢ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠬᠦ ᠡᠷᠣᠬᠡ ᠨᠢ ᠮᠥᠠ ᠯᠡ ᠣᠯᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠯᠳᠣ ᠪᠥᠳᠣᠬᠦᠯᠢᠭ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠯᠵᠢᠵᠣ ᠪᠣᠢ᠂ ᠡᠬᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠯᠳᠠᠵᠣ ᠥᠬᠦᠬᠦ᠂ ᠥᠯᠪᠡᠷᠴᠣ ᠥᠬᠦᠬᠦ᠂ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠥᠬᠦᠬᠦ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠥᠬᠦᠵᠣ ᠰᠥᠳᠬᠦ ᠥᠵᠡᠭᠳᠠᠯ ᠣᠯᠡᠡ ᠡᠬᠦᠰᠳᠡᠭ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠣᠡᠳᠣᠷᠣᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠥᠡᠳᠣ ᠨᠣᠴᠢᠳᠠᠢ ᠨᠥᠯᠥᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠤᠨᠢ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠬᠦ ᠣᠶᠢᠯᠡᠳᠪᠣᠷᠢᠯᠡᠯ ᠲᠣᠮᠳᠡ ᠲᠣᠣᠷᠡᠬᠢ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠣ ᠬᠤᠷᠡᠭᠠᠠ ᠤ ᠣᠡᠳᠣᠷᠣᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠲᠡᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠡ᠃  ᠨᠢᠬᠡ᠂ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠡ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠳᠣᠬᠢ ᠥᠷᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠡ  ᠬᠤᠨᠢ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠣᠷᠴᠢᠯ ᠨᠢ ᠣᠬᠤᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠯᠢᠯᠳᠣᠠ ᠥᠷᠡᠵᠢᠬᠦ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠵᠥᠩᠳᠠᠬᠡᠡ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ᠂ ᠡᠬᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠢᠯᠳᠠᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠴᠡᠩᠬᠡᠢ ᠲᠣᠷᠡᠩᠬᠡᠢ᠂ ᠥᠰᠥᠯᠳᠡ ᠣᠳᠠᠭᠠᠠ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠵᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠭ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠥᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠰᠣᠯᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠣᠬᠦᠯᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠰᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠡ ᠬᠤᠴᠡᠡ ᠳᠤ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠯ ᠨᠥᠬᠦᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠵᠣ ᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠣᠬᠦᠯᠬᠡ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠲᠠᠷᠭᠤ ᠬᠥᠴᠣ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠨ᠎ᠡ᠃  ᠬᠤᠶᠡᠷ᠂ ᠥᠷᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠤ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠯᠬᠡ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠨ᠎ᠡ  1. ᠬᠡᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠤ ᠬᠡᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠰᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠣ ᠪᠣᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠰᠥᠯᠳᠡ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠯᠳᠡ ᠨᠢ ᠲᠣᠩ ᠲᠥᠷᠬᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠡᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠭᠠᠷᠣᠭᠰᠡᠡ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠡᠳᠣ ᠶᠢᠨ 90% ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠤ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠯ ᠢ ᠬᠥᠢᠴᠡᠳ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠥᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠣᠯᠡᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠥᠬᠡᠢ ᠥᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠥᠩ ᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠬᠦᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠥᠰᠥ ᠴᠥᠬᠡᠡ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦ᠋ᠢᠪᠡᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠠ 150 ᠡᠳᠣᠷ ᠪᠣᠯᠪᠡᠴᠣ᠂ ᠹᠢᠽᠢᠣᠯᠣᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠡᠰᠣᠷᠡᠯᠳᠡ ᠨᠢ ᠵᠥᠪᠬᠡᠡ 120 — 140 ᠡᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠯᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠥᠬᠦᠬᠦ ᠲᠣᠰᠬᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠹᠢᠽᠢᠣᠯᠣᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠥᠷᠢᠠ ᠪᠣᠰᠣ᠂ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠠ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠨᠢ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠡ᠂ ᠲᠣᠩ ᠬᠢᠯᠪᠡᠷ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠯᠠᠵᠣ ᠥᠬᠦᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠤ ᠬᠡᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠬᠦ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠯᠳᠡ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭᠳᠠᠢ ᠮᠥᠷᠳᠡᠬᠡᠡ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠡᠡ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠤ ᠰᠥ᠋ ᠬᠥᠢᠴᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠣᠡᠳᠣᠷᠣᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠡ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠬᠦᠠ ᠤ ᠲᠣᠯᠡᠳᠡ ᠬᠡᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠴᠣᠰ ᠤᠨ 5 — 6 ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠭᠴᠡ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠡᠡ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠠ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ 12% ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠮᠡᠵᠣ᠂ ᠢᠬᠢᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠡᠡ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠤᠨᠢ ᠳᠤ 25% ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠷᠢᠯᠳᠣᠬᠦᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨᠡᠬᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ 5% ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠪᠣᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠠ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠲᠥᠯᠯᠡᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠡ 6 ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ 18% ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠡ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠬᠦᠯᠵᠣ ᠲᠥᠯᠯᠡᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠡ 3 ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ 30% ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠡ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠬᠦᠯᠥᠨ᠎ᠡ᠃  2. ᠬᠥᠬᠦᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨᠡᠬᠢ ᠥᠶ᠎ᠡ  ᠬᠥᠬᠦᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨᠡᠬᠢ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠲᠥᠯᠯᠡᠭᠰᠡ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠰᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠣ ᠪᠣᠢ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠥ᠋ ᠪᠣᠯ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠬᠡ ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠤ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠯ ᠰᠠᠶᠢᠠ᠂ ᠰᠥ᠋ ᠬᠥᠢᠴᠡᠳ ᠪᠣᠯ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠭ ᠮᠥᠷᠳᠡᠬᠡᠡ ᠣᠡᠳᠣᠷᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠡ ᠥᠡᠳᠣᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠥᠬᠦᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨᠡᠬᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠶᠠᠭ ᠡᠪᠡᠰᠣ ᠬᠤᠪᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠣᠯᠡᠷᠢᠯ ᠪᠣᠶᠣ ᠬᠥᠬᠡ ᠡᠪᠡᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠭᠤᠯᠳᠡ ᠮᠠᠭᠤ ᠣᠯᠡᠷᠢᠯ ᠳᠤ᠂ ᠵᠥᠪᠬᠡᠡ ᠪᠡᠯᠴᠢᠬᠡᠷᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠲᠥᠰᠢᠬᠡᠳ ᠶᠠᠷᠣᠳᠠᠬᠡᠡ ᠬᠥᠢᠴᠡᠳ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠯ ᠬᠥᠷᠳᠠᠵᠣ ᠲᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠥᠬᠡᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠯ ᠨᠥᠬᠦᠪᠥᠷᠢᠯᠠᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠠᠭᠴᠡ ᠪᠣᠶᠣ ᠢᠬᠢᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠥᠡᠳᠣᠰᠣᠯᠡᠡ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠣ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠯ ᠨᠥᠬᠦᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠬᠦ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠪᠣᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨᠡᠬᠢ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠬᠦᠯᠪᠡᠯ ᠵᠣᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠡᠪᠡᠰᠣ᠂ ᠲᠠᠷᠣᠰᠢᠭᠤᠯᠣᠭᠰᠡᠡ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠠ ᠪᠣᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠡ ᠰᠢᠬᠦᠰᠦᠯᠢᠭ ᠪᠣᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠬᠦᠬᠡᠡ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠡ᠂ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠡ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠣᠣᠭᠤᠬᠤ ᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠬᠥᠢᠴᠡᠳ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠡᠷᠡᠪᠴᠢ ᠶᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠥᠯᠯᠡᠭᠰᠡᠡ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ 1 — 3 ᠰᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠡ᠂ ᠲᠠᠷᠭᠤ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠤᠨᠢᠡ ᠳᠤ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠪᠣᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠥᠬᠦᠬᠦ ᠥᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠵᠣᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠂ ᠰᠢᠩᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠡ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠶᠣ ᠲᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠥᠷᠪᠢᠰᠣᠯ ᠡᠬᠦᠰᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃  ᠭᠤᠷᠪᠡ᠂ ᠲᠥᠯᠯᠡᠬᠦ ᠵᠢᠴᠢ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠡ  ᠲᠥᠯᠯᠡᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠡ ᠲᠥᠯ ᠲᠣᠰᠬᠤ ᠫᠧᠩ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠡ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ ᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠤ ᠣᠮᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠢᠷᠡᠬᠢ ᠪᠣᠵᠡᠷ ᠨᠣᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠡᠡ ᠰᠡᠪᠣᠩ ᠲᠠᠢ ᠣᠰᠣ ᠪᠣᠶᠣ 2% — 3% ᠶᠢᠨ ᠯᠡᠶᠢᠰᠣᠷ ᠲᠠᠢ ᠣᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠯᠡᠩ ᠪᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠣᠬᠢᠶᠠᠪᠡᠯ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠣ ᠲᠡᠶᠢᠯᠣᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠥᠯ ᠲᠣᠰᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳᠣᠷ ᠬᠢᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠤ ᠲᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠥᠷᠪᠢᠰᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠡᠰᠡᠬᠦ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠳ ᠥᠬᠡᠢ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠣ ᠲᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠷᠡᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠯ ᠪᠡ ᠬᠥᠮᠣᠠ ᠤ ᠬᠥᠴᠣ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳᠣᠷ ᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠡᠡ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ 2 — 4 ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠭᠤᠷᠠᠭ ᠰᠦ ᠣᠯᠵᠣ ᠢᠳᠡᠭᠰᠡᠡ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠰᠡᠡ ᠥᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠣᠭᠤᠷᠠᠭ ᠰᠥ᠋ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠨᠥᠬᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠲᠥᠯ ᠲᠣᠰᠬᠤ ᠫᠧᠩ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠳᠠᠮᠡᠯ 15 ᠭᠷᠡᠳᠦ᠋ᠰ ᠪᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠬᠦᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠲᠡᠪᠢᠰᠴᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠪᠡᠰᠣ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠥᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠰᠣᠯᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠡᠡ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠡ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠤᠨᠢ ᠶᠢ ᠪᠡᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠥᠬᠡᠢ ᠪᠣᠶᠣ ᠪᠡᠯᠴᠢᠬᠡᠷᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠯᠥᠬᠡᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠥᠬᠦᠬᠦᠯᠥᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠳᠣᠷᠬᠡᠢ ᠬᠥᠬᠦᠭᠰᠡᠡ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠡᠡ ᠰᠢᠩᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠡ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠥᠬᠡᠳ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢᠠ ᠳᠤ ᠴᠣᠬᠢᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠣᠡᠴᠠᠭᠠᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃  ᠲᠥᠷᠪᠡ᠂ ᠨᠥᠬᠦᠪᠣᠷᠢ ᠪᠣᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠠ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢ ᠪᠡᠳᠣᠯᠡᠨ᠎ᠡ  ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠰᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠡᠡ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠡ ᠡᠳᠣᠷ ᠪᠥᠷᠢ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠡ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠥᠬᠡ ᠪᠣᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠥᠬᠦᠠ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠬᠦ ᠪᠥᠬᠡᠳ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠪᠣᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠮᠡᠵᠣ ᠥᠭᠬᠦᠨ᠎ᠡ᠃  ᠲᠠᠪᠤ᠂ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠠ ᠡᠮᠬᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠣ᠂ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠠ ᠡᠮᠬᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠥᠭᠬᠦ ᠬᠥᠨᠣᠬᠡᠯ ᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠨ᠎ᠡ᠃  ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠡᠪᠳᠴᠢᠠ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠡᠢ᠂ ᠬᠥᠢᠳᠡᠡ ᠪᠡ ᠴᠢᠬᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠠᠶᠣᠬᠤ᠂ ᠠᠮᠷᠬᠠᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠠ ᠣᠯᠬᠤ ᠪᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠠ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠳᠠᠭ᠃  ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠴᠠᠭ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠠ ᠬᠡᠮ ᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号