ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠮ ᠢ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2017/11/14
 1. ᠴᠢᠩ ᠮᠸᠢ ᠰᠤ᠋ ᠶᠢ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ  ᠴᠢᠩ ᠮᠸᠢ ᠰᠤ᠋ ᠪᠤᠯ ᠬᠥᠭᠡ ᠬᠥᠭᠡᠴᠤ ᠮᠥᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠡᠮ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠭᠡᠨ ᠲᠠᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠲᠥᠭᠡᠮᠠᠯ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠪᠢᠳᠠ ᠴᠢᠩ ᠮᠸᠢ ᠰᠤ᠋ ᠶᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ ᠥᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠤᠷᠠᠭᠢ ᠲᠠᠰ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠪᠠᠯ ᠵᠤᠭᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ︵1︶ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠥᠵᠠᠨ᠎ᠠ  ᠴᠢᠩ ᠮᠸᠢ ᠰᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠯᠤᠩᠬᠤᠨ ᠲᠠᠭᠡᠷᠠᠭᠢ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠤᠷᠠᠭᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠄ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠬᠥᠴᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠡᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠮᠧᠷ᠂ ᠪᠥᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠥᠢᠯᠠᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠬᠦ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠴᠢᠩ ᠮᠸᠢ ᠰᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠺᠠᠯᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠳ᠋ᠷᠢ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠢ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠬᠦ ᠶᠢ ᠡᠷᠠᠰ ᠴᠠᠭᠡᠷᠯᠠᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃  ︵2︶ ᠲᠠᠭᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠥᠵᠠᠨ᠎ᠠ  ᠯᠤᠩᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ ᠢ ᠯᠨ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠳᠠᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠨ ᠡᠰᠠᠬᠦ ᠶᠢ ᠥᠵᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠷᠪᠠ ᠯᠨ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠳᠠᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠭᠢᠷᠢ ᠲᠠᠩᠴᠠᠬᠦ ᠥᠭᠡᠢ ᠲᠤᠯᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠠᠭᠡᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠢᠷᠢ ᠲᠠᠩᠴᠠᠬᠦ ᠴᠢᠩ ᠮᠸᠢ ᠰᠤ᠋ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠥᠡᠭᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠨᠤᠨᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠷᠪᠠ ᠰᠢᠷᠠᠪᠳᠤᠷ᠂ ᠭᠡᠰᠡᠭᠷᠡᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠯᠤᠩᠬᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠥᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠦᠨ ᠨᠢ ᠭᠡᠳᠤᠷᠡᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠᠵᠢᠭ᠍ᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠂ ᠥᠢᠯᠠᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠥᠢᠴᠠᠳ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠠ ᠢᠰᠭᠡᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠢᠯᠳᠤᠮᠠᠯ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠭᠢᠷᠢ ᠲᠠᠩᠴᠠᠬᠦ ᠥᠭᠡᠢ ᠴᠢᠩ ᠮᠸᠢ ᠰᠤ᠋ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠵᠢᠭ᠍ᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃  ︵3︶ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠥᠨᠤᠷ ᠠᠮᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ  ᠯᠤᠩᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ ᠢ ᠨᠠᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠤᠩᠬᠤ ᠭᠢᠷᠢ ᠲᠠᠩᠴᠡᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠩ ᠮᠸᠢ ᠰᠤ᠋ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠲᠠᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠬᠤᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠥᠵᠠᠪᠠᠯ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠭᠤᠯᠭᠤᠮᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠮᠥᠬᠦᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠥᠭᠡᠢ᠂ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠠᠮᠳᠠᠳᠠᠢ᠃ ᠡᠮ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠥᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠥᠵᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠰᠢᠭᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠩ ᠮᠸᠢ ᠰᠤ᠋ ᠨᠢ ᠰᠢᠭᠢᠷᠯᠢᠭ ᠠᠮᠳᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠴᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠩ ᠮᠸᠢ ᠰᠤ᠋ ᠨᠢ ᠥᠪᠠᠷᠮᠢᠴᠨ ᠥᠨᠤᠷ ᠠᠮᠳᠠ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃  ︵4︶ ᠥᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠥᠵᠠᠨ᠎ᠠ  ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠩ ᠮᠸᠢ ᠰᠤ᠋ ᠶᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠭᠡᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠥᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠰᠢ ᠨᠢ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠭᠢᠮᠳᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠥᠭᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠥᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠰᠨ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠰᠠᠵᠢᠭ᠍ᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃  2. ᠤᠰᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮ ᠢ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ  ᠤᠰᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮ ᠢ ᠲᠠᠭᠡᠷᠠᠭᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠥᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠰᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠮᠫᠢᠯᠨ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ ᠢ ᠪᠢᠳᠠᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠦ ᠬᠥᠷᠳᠠᠯᠠᠭᠢ ᠶᠠᠪᠤᠴᠨ ᠪᠥᠷᠢ ᠨᠢ ᠪᠥᠷ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠥᠯᠤᠭᠡᠯᠠᠳᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭᠳᠠ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠦᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠨ ᠵᠥᠢᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠤᠰᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠭᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠩ ᠲᠥᠬᠦᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠶᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠨ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠠᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠸᠡᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠮᠫᠢᠯᠨ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠠᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠵᠢᠭᠢᠷᠢᠭᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠮᠫᠢᠯᠨ ᠯᠤᠩᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠡᠭᠰᠢ ᠲᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠤᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠥᠳᠠᠯᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠠᠮᠫᠢᠯᠨ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠪᠤ᠂ ᠰᠢᠯ ᠭᠡᠮᠭᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠥᠰᠤ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠤᠨᠳᠤᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠡᠰᠠᠬᠦ ᠶᠢ ᠥᠵᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠪᠤ ᠤᠯᠠᠩᠭᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 10% ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠡᠭᠰᠢᠭᠢ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠢᠯᠠᠷᠠᠳᠡᠭ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠡᠮ ᠰᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠥᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠠᠮᠫᠢᠯᠨ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ ᠲᠤ ᠭᠡᠳᠤᠷᠭᠡᠢ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠠᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠦ ᠥᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠡᠬᠦᠰᠳᠡᠭ᠂ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠠᠨ ᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠰᠤᠮᠠᠯ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠪᠤ ᠡᠬᠦᠰᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠩᠭᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠯᠤᠩᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷ ᠤᠭᠢᠶᠠᠵᠤ ᠴᠠᠪᠠᠷᠯᠡᠭᠰᠠᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠃ ᠥᠰᠤ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠳᠤᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠩᠭᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠥᠬᠦᠭᠡᠢ ᠡᠮ ᠪᠠ ᠨᠠᠷᠠᠮᠠᠯ ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠱᠥᠬᠦᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠥᠢᠴᠠᠳ ᠥᠭᠡᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠠᠭᠡᠷᠠᠭᠢ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠨᠳᠤᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠢ ᠭᠡᠷᠪᠠ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠪᠤᠶᠤ ᠸᠧᠨ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠡᠷᠭᠡᠳᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠥᠭᠯᠠᠵᠤ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠡᠪᠠᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠬᠦᠰᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃  ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠤᠰᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮ ᠢ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠥᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠥᠴᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠦᠨ ᠨᠢ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠨ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠬᠦ ᠥᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ 50 ᠭᠷᠠᠳᠦ᠋ᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ 20 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠭᠤᠰᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠯᠢᠮᠠᠭ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠨ ᠵᠢᠢ ᠪᠢ ᠯᠢᠨ᠂ ᠠᠨ ᠲᠥᠡᠭ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠪᠠ ᠢᠤᠳ᠋ᠳᠤ ᠠᠮᠮᠤᠨᠢ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠨ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ᠃ ᠹᠤᠷᠮᠠᠯᠢᠨ ᠡᠪᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠭᠡᠨᠠᠷᠠᠯ ᠡᠬᠦᠰᠴᠤ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠥᠡᠭᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠤᠡᠭᠭᠠᠷᠠᠯ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠢᠯᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠪᠠᠯ ᠠᠭᠤᠰᠴᠤ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠥᠢᠯᠠᠳᠤᠯ ᠢ ᠨᠥᠯᠤᠭᠡᠯᠠᠳᠡᠭ ᠥᠭᠡᠢ᠃ ᠤᠰᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ 7% ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 200 ᠯᠤᠩᠬᠤ ᠡᠮ ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠷᠪᠠ 7% ᠠᠴᠠ ᠭᠡᠳᠤᠷᠡᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠲᠤᠰ ᠪᠥᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠥᠢᠯᠠᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠢᠷᠢ ᠲᠠᠩᠴᠠᠬᠦ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠥᠵᠠᠨ᠎ᠠ᠃  ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮ ᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠰᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠥᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠥᠡᠭᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠥᠷᠤᠯ ᠪᠥᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮ ᠨᠢ ᠪᠥᠷ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠥᠡᠭᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠥᠡᠭᠭᠡ ᠥᠭᠡᠢ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠠᠨ ᠮᠢ ᠳ᠋ᠢᠩ᠂ ᠠᠨ ᠲᠥᠡᠭ ᠳ᠋ᠢᠩ᠂ ᠠᠨ ᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠ ᠮᠢᠺᠷᠤᠪ ᠡᠰᠠᠷᠬᠦᠴᠠᠬᠦ ᠤᠰᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠃ ᠬᠤᠯᠢᠮᠠᠭ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠨ ᠵᠢᠢ ᠪᠢ ᠯᠢᠨ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠠᠪᠳᠤᠷ ᠥᠡᠭᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠥᠡᠭᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠥᠨ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠥᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠥᠢᠯᠠᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠥᠡᠭᠭᠡ ᠨᠢ ᠭᠡᠷᠪᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠡᠮ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠠ ᠭᠡᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠪᠠᠯ ᠡᠬᠦᠰᠤᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠨ ᠭᠡᠴᠢᠶᠠᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃  ᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 10% ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠡᠭᠰᠢᠭᠢ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮ ᠨᠢ ᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠡᠳᠤ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠠᠮᠫᠢᠯᠨ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠥᠵᠡᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠮ ᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠤᠰᠤ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠮᠠᠳᠤ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠡᠳᠦ᠋ᠢᠪᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠩ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠥᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠮᠫᠢᠯᠨ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠤᠬᠤᠷ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠥᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠠᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠠᠳᠤᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠢᠷ ᠥᠷᠭᠡᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠨ ᠥᠢᠯᠠᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠨ ᠥᠢᠯᠠᠳᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠷᠢ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠠᠭᠡᠷᠠᠭᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠡᠵᠠᠮᠰᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠮ ᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ ᠥᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠷᠪᠠ ᠮᠠᠷᠭᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠡᠬᠦᠰᠴᠤ ᠲᠥᠯᠤᠪᠤᠷᠢ ᠨᠠᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠥᠷᠪᠠᠯ᠂ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠮ ᠢ ᠭᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠤᠴᠢᠵᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠭᠴᠨ ᠬᠦ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠮ ᠢ ᠭᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠭᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠳᠠᠬᠦᠯᠤᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠬᠥᠨᠳᠠᠯᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠰᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号