ᠣᠯᠠᠭᠠᠢ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠭᠠᠯᠵᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2017/2/15
       ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠭᠤᠣᠯ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠨᠢ ᠬᠠᠶᠠ ᠦᠶᠡᠷᠯᠡᠨ ᠲᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠶᠠ ᠲᠦᠯᠬᠡᠨ ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠵᠦ᠂ ᠠᠯᠣᠰ ᠢ ᠵᠣᠷᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠯᠢᠬᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠬᠦᠬᠡᠷᠳᠣᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠣ ᠮᠦᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠣᠯᠠᠭᠠᠢ ᠭᠤᠣᠯ ᠨᠢ ᠣᠯᠭᠠᠢ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠩᠭᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠣᠭᠠᠯᠵᠠ ᠬᠡ ᠵᠢᠷᠣᠵᠦ ᠲᠠᠪᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠶᠢᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠳᠣ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ  ᠨᠢ ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠮᠣᠭᠰᠢᠯ᠃ ᠠᠳᠡᠬᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠦᠩᠬᠡ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠣᠯᠠᠭᠠᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号