ᠪᠢᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠬᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2017/2/22
ᠣᠷᠭᠤᠬᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠮᠡᠳᠣ ᠦᠬᠡᠳᠡᠯᠡᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠨᠢᠷ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠣᠯᠠᠭᠠᠢ ᠣᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠭᠤᠣᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠢ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠣᠯᠠᠭᠠᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠦᠷᠦ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠤ ᠠᠷᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠮᠡᠳᠣ ᠲᠣᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠣᠯᠠᠭᠠᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠳᠣ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳᠡᠢ ᠲᠦᠬᠦᠷᠡᠩ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠮᠡᠳᠣ ᠴᠠᠭᠠᠪᠣᠷᠢ ᠣᠯᠠᠭᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠯᠳᠣ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠢᠷᠡᠬᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠪᠣᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠠᠮᠣᠭᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠶᠠᠰᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠳᠡᠬᠦᠨ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠭᠳᠣᠭᠰᠠᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠬᠡ
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠣᠯᠠᠭᠠᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号