︽ᠳ᠋ᠣᠰᠰᠣᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ︾
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2017/6/13
     ᠲᠠᠣᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠃ ᠳ᠋ᠣᠰᠰᠣᠠ ︵1780~1855︶ ᠤ ᠹᠷᠠᠠᠼᠢ ᠬᠡᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠠᠣᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳ᠋ᠣᠰᠰᠣᠠ ᠪᠤᠯ ᠰᠸᠧᠳ᠋ᠸᠠ ᠤ ᠭᠦᠮᠣᠠ᠂ ᠲᠢᠶᠦ᠋ᠷᠺ ᠬᠡᠯᠠ᠂ ᠠᠷᠠᠪ ᠬᠡᠯᠠ ᠪᠠ ᠦᠷᠣᠨᠠᠳᠠᠬᠢᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠠᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠷᠠ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠬᠡᠯᠠ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠲᠠᠣᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠵᠣ᠂ ᠵᠦᠸᠠᠶᠢᠨᠢ ᠶᠢᠨ ︽ᠲᠠᠯᠠᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠠᠣᠬᠡ︾᠂ ᠸᠠᠰᠠᠹ ᠤᠨ ︽ᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠣᠬᠡ︾ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠫᠧᠷᠰ ᠬᠡᠯᠠ ᠪᠠ ᠠᠷᠠᠪ ᠬᠡᠯᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠣᠬᠡᠠ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠯᠠᠪᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠲᠦᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠣᠫᠡ ᠳᠤ ᠭᠦᠳᠠᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠠ ᠲᠠᠣᠬᠡ ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠢᠠ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠠ ᠲᠣᠭᠠᠴᠢᠪᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠨᠣᠮ ᠨᠢ 4 ᠲᠠᠪᠳᠠᠷ᠂ 6 ᠪᠤᠳᠢ᠂ 1852 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠪᠢᠴᠢᠵᠣ ᠲᠠᠭᠦᠰᠬᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠦᠷᠣᠭᠦᠣ 3 ᠪᠤᠳᠢ ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠠ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠳᠠᠯᠠᠬᠢ ᠲᠠᠣᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠠ ᠲᠣᠭᠠᠴᠢᠵᠣ᠂ ᠰᠠᠭᠦᠯ ᠤᠨ 3 ᠪᠤᠳᠢ ᠳᠤ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠠ ᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠣᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠣ᠂ ᠬᠢᠪᠴᠠᠬ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠲᠣᠭᠠᠴᠢᠠ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠨᠣᠮ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠰᠠᠭᠦᠯᠠᠷ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠣᠫᠡ ᠳᠤ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠠᠬᠡᠪᠠᠷ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠵᠣ᠂ ᠦᠷᠣᠨᠠᠳᠠᠬᠢᠠ ᠤ ᠲᠠᠣᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠦᠨᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠹᠸᠡᠭ ᠴᠸᠡᠭ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠠ ᠤ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ᠃ ᠹᠸᠡᠭ ᠴᠸᠡᠭ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠠ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠲᠣᠣᠷᠠᠳᠣ 2 ᠪᠤᠳᠢ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠠ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠣᠠ ᠲᠠᠭᠦᠰᠬᠡᠵᠠᠢ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠠᠷᠠᠰ ᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠨᠢᠬᠡᠣᠠᠬᠡᠵᠣ ᠲᠠᠶᠢᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠦᠬᠡᠢ᠃ 1958 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠯᠣ᠋ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠠ ᠯᠢᠩ 2 ᠪᠤᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠᠰ ᠢ ᠨᠢᠬᠡᠣᠠᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠵᠦᠩᠬᠤᠸᠠ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠶᠠᠫᠣᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠨᠠᠺᠠ ᠰᠦᠢ ᠢᠴᠠᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠫᠣᠠ ᠬᠡᠯᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ᠃ ᠵᠦᠪᠬᠡᠠ ᠲᠦᠷᠣᠭᠦᠣ 3 ᠪᠤᠳᠢ ᠶᠢ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠠᠭᠦᠯᠠᠷ ᠨᠢ ᠶᠠᠫᠣᠠ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠠ ᠰᠠᠺᠦᠶ᠋ᠢᠴᠢ ᠲᠣᠣᠷᠣ᠋ ᠶᠠᠫᠣᠠ ᠬᠡᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠭᠦ ᠨᠣᠮ ᠢ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠣᠬᠡ︾ ᠬᠡᠰᠠᠠ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠪᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠣᠯᠠᠭᠠᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号