ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/9/5
        ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠠᠮᠡᠠ ᠤᠶᠢᠯᠢᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠯᠡᠰᠢ ᠤᠶᠢᠭᠡᠢ ᠤᠶᠢᠷᠭᠡᠠ ᠠᠭᠤᠳᠡᠮ᠂ ᠶᠡᠡᠳᠡᠰᠢ ᠤᠶᠢᠭᠡᠢ ᠪᠡᠶᠡᠠ ᠲᠡᠯᠡᠢ ᠮᠡᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠪᠦᠭᠡᠦᠠ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠲᠦᠮᠡᠠ ᠤ ᠤᠶᠦᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠮᠦᠠ᠃ ᠨᠡᠩ ᠴᠦ ᠮᠡᠰᠢ ᠤᠯᠡᠠ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠤᠶᠢᠯᠢᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠭᠡᠤᠭᠡᠦᠠ ᠢ ᠶᠡᠮᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠠ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠡᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠶᠡᠮᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠠ ᠶᠤᠰᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠤᠶᠢᠭ᠍ᠬᠦ᠂ ᠰᠡᠶᠢᠠ ᠮᠡᠭᠤ ᠶᠢ ᠢᠯᠭᠠᠠ ᠲᠡᠨᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠳᠡᠭᠠᠳᠠᠬ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠭᠡᠴᠢᠨᠡᠠ ᠤᠶᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠤᠭᠡᠦᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠶᠦ ᠤᠶᠦᠠ ᠰᠡᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ ᠲᠤᠳᠡᠬᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠦᠰᠢ ᠤᠶᠢᠭᠡᠢ ᠤᠶᠦᠠ ᠤ ᠮᠡᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠡᠯ ᠪᠤᠯᠦᠬᠰᠡᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃    ᠠᠮᠡᠠ ᠤᠶᠢᠯᠢᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠲᠦᠮᠡᠠ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠦᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠯ᠂ ᠪᠤᠳᠦᠯ ᠰᠡᠦᠡᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠶᠡᠩᠭᠠᠯᠡᠯ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠡᠠ ᠪᠡ ᠤᠶᠢᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠠ ᠤᠶᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠡᠨᠢᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠲᠦᠮᠡᠠ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠦᠷᠡᠯ ᠢ ᠤᠶᠢᠢᠯᠡᠭᠠᠬᠤ ᠲᠡᠦᠭᠡᠠ ᠲᠤᠷᠡᠰᠬᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠬᠦᠰᠦᠯ ᠭᠠᠷᠦᠯ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠠᠪᠴᠦ ᠤᠶᠢᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠯᠠ ᠡᠷᠳᠠ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠦᠬᠰᠡᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠠ ᠤᠶᠢᠭᠡ ᠭᠡᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠦᠬᠰᠡᠠ ᠲᠡᠷᠠ ᠤᠶᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠠ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠭᠡᠴᠢᠨᠡᠠ ᠤᠶᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠤᠶᠦᠠ ᠰᠡᠨᠡᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠦᠬᠰᠡᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠢᠶᠢᠮᠦ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠮᠡᠠ ᠤᠶᠢᠯᠢᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠠ ᠤᠨ ᠤᠶᠢᠵᠡᠯ ᠰᠡᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠶᠤᠰᠦ ᠰᠤᠷᠳᠡᠬᠤᠠ ᠪᠡ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠡᠶᠢᠬᠠᠠ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠡᠭᠠᠵᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠠ ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠤᠭᠡᠦᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤᠨᠢ ᠤᠶᠢᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠡᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠮᠵᠢᠬ ᠤᠶᠢᠭᠡᠢ᠃ ᠤᠳᠦ ᠤᠶᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠰᠢ ᠤᠯᠡᠠ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠦᠠ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠯᠴᠢ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠦᠬᠴᠢ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠦᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠦᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠰᠦᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠦᠮ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠡᠮᠡᠭᠡ᠂ ᠠᠪᠦ ᠡᠵᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠠᠮᠡᠠ ᠤᠶᠢᠯᠢᠭᠡᠷ ᠰᠤᠨᠦᠰᠴᠦ᠂ ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠢᠭᠤᠠ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠠ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭ᠌ᠳᠡᠠ ᠪᠦᠢᠵᠢᠬᠰᠡᠠ ᠨᠢ ᠤᠶᠢᠨᠡᠡᠳᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠤᠭᠡᠦᠠ ᠪᠡᠭᠠᠴᠤᠤᠠ ᠲᠤ ᠤᠶᠢᠵᠡᠯ ᠰᠡᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠬ᠂ ᠤᠶᠢᠭᠡ ᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠡᠶᠡᠯᠢᠬ᠂ ᠤᠬᠤᠷ ᠠᠪᠰᠡᠷᠬᠠᠠ ᠠᠮᠡᠠ ᠤᠶᠢᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠶᠡᠷᠢᠵᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠲᠡᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠡᠦᠡᠬᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠡᠠ᠂ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠡᠯᠴᠢᠷ ᠲᠡᠳᠡᠨᠡᠷ ᠢ ᠤᠶᠢᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠳᠤ ᠲᠡᠳᠡᠠ ᠤᠷᠦᠭᠤᠯᠵᠦ ᠭᠡᠶᠢᠰᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠠ ᠪᠤᠳᠦᠬᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠳᠡᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ᠂ ᠤᠶᠢᠰᠦᠭ ᠲᠡᠨᠢᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠮᠡᠭᠴᠠ ᠨᠤᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠡᠭ᠌ᠰᠢᠬᠤ ᠰᠡᠶᠢᠠ ᠰᠡᠶᠢᠬᠠᠠ ᠲᠡᠦᠡᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠴᠢᠨᠡᠬᠰᠢᠯᠡᠪᠡᠯ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠢᠷᠳᠢᠡᠴᠦ ᠲᠤ ᠲᠦᠷᠦᠪᠡᠯ᠂ ᠶᠡᠮᠡᠷ ᠡᠷᠢᠯ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠢ ᠪᠡᠷᠢᠵᠦ᠂ ᠶᠡᠭᠠᠬᠢᠵᠦ ᠠᠵᠦ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠦᠠ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠭᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠠ ᠰᠡᠶᠢᠠ ᠰᠡᠶᠢᠬᠠᠠ ᠤ ᠵᠦᠭ᠋ ᠬᠦᠳᠦᠯᠦᠠ᠂ ᠮᠡᠭᠤ ᠮᠡᠭᠤᠬᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠰᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠬᠰᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠬᠦᠠ ᠳᠤ ᠭᠡᠤᠭᠡᠦᠠ ᠲᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠠ ᠠᠮᠡᠠ ᠤᠶᠢᠯᠢᠭᠡᠷ ︵ᠶᠡᠪᠡᠭᠠᠠ ᠤᠶᠢᠯᠢᠭᠡᠷ ᠭᠡᠵᠦ ᠴᠦ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ︶ ᠭᠤᠦᠯ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠡᠠ ᠤᠶᠢᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠶᠢᠢᠯᠡᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠢᠯᠪᠡᠷ᠂ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠲᠦᠬᠦᠮ᠂ ᠤᠬᠤᠷ ᠠᠪᠰᠡᠷᠬᠠᠠ᠂ ᠪᠠᠭᠳᠡᠭᠠᠮᠵᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠡᠴᠦ ᠬᠠᠷᠢᠠ ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠤ ᠬᠠᠷᠡᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠡᠠ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠶᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠦᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠡᠠ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ — ᠮᠡᠯ ᠮᠡᠯᠯᠡᠬᠤ᠂ ᠠᠩ ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠲᠡᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠵᠦ ᠠᠮᠢᠳᠦᠷᠡᠯ᠂ ᠮᠦᠯᠵᠢᠯ ᠲᠡᠷᠦᠯᠡᠯ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠠ ᠪᠡᠶᠡᠦᠠ ᠨᠤᠶᠡᠦᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠭ᠌ᠰᠡᠠ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ᠂ ᠬᠦᠪᠡᠬᠦᠦᠠ ᠤᠶᠢᠬᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠢᠨᠠᠬ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠵᠠ ᠨᠦᠬᠦᠦᠠ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠷ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ᠂ ᠤᠶᠢᠨᠡᠠ ᠶᠤᠰᠦ᠂ ᠭᠠᠵᠢᠭᠤ ᠪᠤᠷᠦᠭᠤ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠠ ᠲᠡᠪᠠᠭ᠋ᠤ ᠮᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠡᠠ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠳᠡᠭᠠᠵᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠶᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ ᠤ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠵᠢᠦᠡᠬᠦᠬᠦ᠂ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠡᠠ ᠤ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠴᠢᠷᠮᠡᠶᠢᠬᠤ᠂ ᠡᠷᠡᠯᠭᠡᠭ ᠰᠡᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠡᠭᠠᠳᠦᠷ ᠤᠶᠢᠢᠯᠠ᠂ ᠮᠡᠷᠭᠡᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ᠂ ᠰᠡᠴᠡᠠ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠂ ᠴᠢᠭᠴᠦ ᠵᠤᠷᠢᠬ᠂ ᠰᠢᠳᠦᠷᠭᠤ ᠰᠡᠦᠡᠬᠢᠯ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢ ᠵᠡᠩ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠰᠠᠬ ᠰᠤᠷᠳᠡᠯ ᠢ ᠮᠡᠬᠳᠡᠠ ᠰᠤᠷᠳᠡᠯᠴᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠯᠢᠪᠡ ᠬᠠᠷᠬᠢᠰ ᠭᠡᠷᠴᠡᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠤᠪᠳᠤᠬ ᠰᠢᠨᠦᠬᠠᠢ᠂ ᠵᠡᠯᠬᠠᠭᠤ ᠬᠤᠶᠢᠷᠭᠤ᠂ ᠠᠮᠢᠡᠴᠢᠷ ᠬᠤᠪᠢᠡᠴᠢᠷ᠂ ᠬᠤᠳᠡᠯ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠬ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠡᠭᠤ ᠮᠡᠭᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠪᠤᠷᠦᠭᠤᠰᠢᠶᠡᠠ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠠ ᠤᠯᠡᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠦᠡᠬᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠦᠡᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠭᠡᠤᠭᠡᠦᠠ ᠪᠡᠭᠠᠴᠤᠤᠠ ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠰᠢᠭᠤᠦᠠ ᠪᠡᠯᠡᠠ ᠮᠡᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠡᠯ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠯᠠ᠃  
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠲᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号