ᠬᠤᠣᠯᠢᠨ ᠶᠠᠮᠣᠨ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2017/6/12
      ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠡ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠬ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠃ ᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠬᠤᠷᠴᠢᠠ ᠪᠦᠬᠡ ᠬᠤᠪᠤᠬᠳᠠᠢ ᠲᠦᠪᠠᠣᠠ ᠲᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠤᠷᠬᠠᠠ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠢ ᠡᠰᠠᠷᠭᠦᠴᠠᠬᠡᠣᠠ ᠢᠯᠠᠬᠳᠠᠵᠣ ᠨᠠᠶᠢᠵᠢ ᠲᠦᠢᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠵᠣ ᠦᠭᠭᠦᠬᠡᠣᠠ᠂ ᠤᠯᠠᠠ ᠱᠠᠪᠢ ᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤᠩᠭᠤᠣᠠ ᠰᠢᠳᠣᠬᠡᠠ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠰᠢᠬ ᠤᠪᠤᠭᠠᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠨᠠᠶᠢᠵᠢ ᠲᠦᠢᠠ ᠵᠠᠷᠯᠢᠬ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠩᠭᠤᠣᠠ ᠰᠢᠳᠣᠬᠡᠠ ᠢ ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠰᠣᠠ ᠤᠭᠤᠳᠠᠠ ᠳᠤ ᠬᠢᠯᠬᠡᠵᠣ᠂ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠲᠠᠷᠬᠡ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠵᠣ ᠬᠤᠣᠯᠢᠠ ᠶᠠᠮᠣᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠪᠠᠴᠢᠵᠣ ᠬᠠᠶᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠪᠤᠬᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠭᠦᠷᠠᠯ ᠤᠩᠭᠤᠣᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠣᠠ ᠡᠨᠠ ᠤᠩᠭᠤᠣᠠ ᠢ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠬᠢᠨᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠨᠵᠢᠯᠠᠠ ᠵᠣᠬᠰᠣᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠩᠭᠤᠣᠠ ᠢ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠣᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠰᠠᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠨᠢᠬᠡᠠ ︽ᠤᠩᠭᠤᠣᠠ ᠤᠨ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ︾ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠦᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠠ ᠴᠣᠬᠯᠠᠷᠠᠠ᠂ ᠦᠪᠠᠳᠡᠭᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠣᠯᠠᠭᠠᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号