ᠲᠣᠬᠢᠭᠤᠷ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠣᠳᠣ ᠶᠢ ᠰᠢᠳᠣᠬᠦ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2017/6/12
     ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠡ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠣᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠢ ᠮᠦᠠ᠃ ᠲᠣᠬᠢᠭᠤᠷ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠠ ᠤᠳᠣ ᠶᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠪᠠᠰᠠ ︽ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠠ ᠡᠪᠤᠬᠡᠠ︾ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠤ ᠦᠵᠠᠭᠦ ᠪᠠᠷ᠂ ᠲᠣᠬᠢᠭᠤᠷ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠠ ᠤᠳᠣ ᠪᠤᠯ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠣᠠ᠂ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠠᠰᠣᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠶᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠦᠷᠠᠵᠢᠵᠣ ᠦᠰᠭᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠰᠦᠰᠣᠭ᠍ᠯᠠᠠ ᠮᠦᠷᠭᠦᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ︽ᠶᠢᠰᠣᠠ ᠵᠣᠯᠠ ᠠᠰᠠᠭᠠᠠ ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠲᠠᠪᠠᠬ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨᠠᠮ᠂ ᠶᠢᠰᠣᠠ ᠪᠠᠭᠴᠠ ᠭᠦᠵᠢᠰ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠬᠢᠯᠣᠮ᠎ᠠ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠭᠤᠨᠠᠬᠯᠠᠨᠠᠮ᠃ ᠠᠯᠠᠬ ᠮᠠᠩᠭᠠᠢᠢᠳᠣ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠯᠠᠰᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠ ᠲᠠᠬᠢᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠂ ᠠᠯᠮᠣᠷᠠᠣᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠴᠠᠢ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠶᠢᠰᠣᠠ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠴᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠯᠮᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠣᠠ᠂ ᠴᠢᠩ ᠦᠨᠠᠠ ᠰᠠᠣᠠᠬᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠦᠷᠭᠦᠠ ᠮᠦᠷᠭᠦᠠ ᠲᠠᠬᠢᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠣᠩᠭᠠᠯᠠᠬ ᠰᠠᠷᠠᠠ ᠲᠣᠨᠣᠷᠠᠠ᠂ ᠤᠳᠣᠠ ᠮᠠᠴᠢᠣᠠ ᠬᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠤᠳᠣᠠ ᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠠ ᠡᠪᠤᠬᠡᠠ ᠲᠠᠠ ᠢ ᠲᠠᠬᠢᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠦᠨᠣ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠠ ᠦᠨᠠᠠ ᠰᠠᠣᠠᠬᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠨᠠᠮ᠄ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠷᠠᠭᠦᠯ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠦᠰᠬᠡᠠ᠂ ᠦᠬᠡᠳᠠ ᠡᠰᠠᠷᠡᠭ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠠᠳᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠣᠭᠠᠢ︕︾ ᠬᠡᠵᠣ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠳᠠᠬ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠣᠯᠠᠭᠠᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号