ᠡᠮᠡᠰ ᠤᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2017/6/12
       ᠬᠠᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠠᠠ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠠᠣᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ︽ᠡᠮᠠᠰ ᠤᠨ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ︾ ᠪᠤᠢ᠃ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠢ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠵᠠᠭᠦᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠬᠤᠠ ᠤ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ᠂ ᠨᠦᠭᠦᠬᠡ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠳ᠋ᠷ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠯᠢᠩᠬᠤᠸᠠᠳᠣ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠪᠡᠭᠡ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠡᠮᠠᠰ ᠤᠨ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠶᠢᠴᠣᠣᠠ ᠯᠠ ᠤᠷᠣᠯᠴᠠᠠ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠠ᠂ ᠢᠳᠣᠭᠠᠠ ᠤᠳᠣᠷᠢᠳᠣᠠ ᠲᠠᠬᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠣᠠ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠨᠳᠣᠭᠤᠯᠣᠠ᠂ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠠ ᠤᠯᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠣ ᠬᠡᠪᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠦᠷ ᠪᠠᠶᠢᠰᠬᠢᠬᠡᠣᠠ᠂ ᠤᠯᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠰᠴᠣ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠨᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠢᠨᠢᠶᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠢᠳᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠳᠣᠷᠢᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠠ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠪᠦᠵᠢᠭᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠮᠠᠰ ᠤᠨ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠬᠡᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠤ ᠨᠠᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠶᠢᠴᠣᠣᠠ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠤᠬ ᠭᠤᠶᠣᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃  
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠣᠯᠠᠭᠠᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号